Πίνακες κατάταξης προσωπικού για την ΣΟΧ 1/2017

Πίνακες κατάταξης προσωπικού για την ΣΟΧ 1/2017 καθώς και τις καταστάσεις απορριπτέων των δύο κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ (Ορθή επανάληψη δημοσίευσης πίνακα)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ