Πρόσληψη 15 ΠΕ Φυσικής Αγωγής για τα Προγράμματα “Άθληση για Όλους” (έντυπα)

Ανακοίνωση για την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,
διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2021-2022

Στην ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ (ΑΔΑ: 93ΘΔΟΞΤΩ-Δ27) αναφέρονται:
• Ειδικότητες
• Απαραίτητα δικαιολογητικά
• Κριτήρια επιλογής – Καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων
• Επιλογή – Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις
• Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Κατάθεση δικαιολογητικών αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στη διεύθυνση npdd.11@gmail.com
από 27/12/2021 και για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες έως και τις 10/01/2022.

ΕΝΤΥΠΑ

1.ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

2.AΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

 Κατεβάστε την Προκήρυξη (αρχείο PDF):
93ΘΔΟΞΤΩ-Δ27

Μοιραστείτε το…