Ανακοίνωση για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
(ΑΔΑ: 7ΜΠΙΟΞΤΩ-ΣΣ8)

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/31-10-2014).
5. Την υπ΄ αριθμ. 25/10-03-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
6. Την υπ’ αριθμ. 24739/9094/21-4-2017 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./109/20015/1-8-2017 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει.
8. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ.13438/4-8-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς το ΝΠΔΔ με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».
9. Την υπ΄ αριθμ.75/7-9-2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών » (ΑΔΑ: Ω6Ξ0ΟΞΤΩ-8Χ6) σχετικά με την αποδοχή απόφασης πρόσληψης προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων με σχέση ΙΔΟΧ και καθορισμό ειδικοτήτων.
10. Την υπ΄ αριθμ.75078/27174/20-09-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για τον έλεγχο νομιμότητας της υπ’ άριθμ.75/2017 απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ .
11. Το υπ΄ αριθμ. (1722/Β΄/2.8.2011 ΦΕΚ) συγχώνευσης Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δήμου Αχαρνών Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αχαρνών (ΑΟΔΑ), Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων ΚΑΠΗ, Αθλητικό Κέντρο Κοινότητας Θρακομακεδόνων σε ένα ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αχαρνών» .
12. Τους ΟΕΥ των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (ΦΕΚ 31/τ.Β΄/14-01-2009) , των ΚΑΠΗ (ΦΕΚ 935/τ.Β΄/28-06-2010) και του ΑΟΔΑ (ΦΕΚ 32/τ.Β΄/14-01-2009) Δήμου Αχαρνών και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4991/09-11-2017 βεβαίωση του Ν.Π.Δ.Δ. περί ύπαρξης κενών θέσεων.
13. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 5006/10-11-2017 οικονομική βεβαίωση του ΝΠΔΔ περί ύπαρξης πιστώσεων για τη δαπάνη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών, που εδρεύει στις Αχαρνές και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟ 12/12/2017 ΕΩΣ 21/12 /2017
ΩΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 09:00 – 13:00
Ταχυδρομική Διεύθυνση αποστολής αιτήσεων:
Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών
Αγίας Τριάδος 39, Αχαρνές, ΤΚ 13674

 

Μοιραστείτε το…