Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας πτυχ. Φυσικής Αγωγής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Φ.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2016-2017».

Η «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αχαρνών
Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ΄αριθμ.13/11-03-2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» περί Προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου περιόδου 2016-2017, διάρκειας όχι μεγαλύτερης των οκτώ μηνών για τα προγράμματα Άθλησης Για Όλους .

2. Την υπ΄αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ1774/Β/17-06-2016)»«Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού»

3. Το υπ΄ αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/43548/3433/212/128/15-02-2016 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού-«Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ αυτών για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στα «Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.)» περιόδου 2016-2017

4. Το άρθρο 29 του Ν.4151/2013 (ΦΕΚ 103/ τ.Α΄/29-04-2013).

5. Την «’Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2016 – 2017», όσον αφορά την Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών ΝΠΔΔ του Δήμου Αχαρνών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/285872/20410/1959/1420(ΦΕΚ2863/08.09.2016 τεύχος Β’).

6. Την υπ΄αριθμ.64/15-09-2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών».

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη δέκα εννέα (19) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2016-2017, για τις εξής ειδικότητες:

| |

Μοιραστείτε το…