Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων (Ιανουάριος έως Αύγουστος 2015)

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10
2. Τις διατάξεις του άρθρου 227 & 233 του Ν.3463/06
3. Την υπ’ αριθμ. 200/19-09-2014 σχετικά με τον ορισμό μελών και την συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου, Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών, της υπ’ αριθμ. απόφασης 243/16-10-2014 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αχαρνών σχετικά αυτής
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10α του ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014…
…δημοσιεύει απολογιστικά στοιχεία των μηνών: Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2015:
| |

Μοιραστείτε το…