Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί μέσω ΕΣΠΑ (περίοδος 2016 – 2017)

Σας ανακοινώνουμε ότι η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών, περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό κατάλογο φορέων που εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στο πλαίσιο της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”’(Περίοδος 2016-2017).

Οι δομές που συμμετέχουν είναι οι παρακάτω:

ΚΩΔ. ΔΟΜΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ
411
Παιδικός Σταθμός Αγ. Άννας Σάμου 84
(Α2) Προ-νήπια από 2,5ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
472
Κ.Δ.Α.Π.Δ. Αχαρνών Σάμου 84
(Γ) Παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα
6481
Παιδικός Σταθμός νότιας Περιοχής –Χαραυγής Αττάλειας 7
(Α2) Προ-νήπια από 2,5ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
6724
1 ος Παιδικός Σταθμός Δ. Αχαρνών Αγ. Τριάδος 39
(Α2) Προ-νήπια από 2,5ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
21245
2 ος Παιδικός Σταθμός Δ. Αχαρνών Κων/πόλεως & Γ. Ξενόπουλου
(Α2) Προ-νήπια από 2,5ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
21248
3 ος Παιδικός Σταθμός Δ. Αχαρνών Μητρομάρα 90
(Α2) Προ-νήπια από 2,5ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
21255
4 ος Παιδικός Σταθμός Δ. Αχαρνών Αττάλειας & Γ. Βαρελά
(Α2) Προ-νήπια από 2,5ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
21262
5 ος Παιδικός Σταθμός Δ. Αχαρνών Ταξιαρχών & Ιωνίας.
(Α2) Προ-νήπια από 2,5ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
21264
6 ος Παιδικός Σταθμός Δ. Αχαρνών Π. Κυριακόπουλου
(Α2) Προ-νήπια από 2,5ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΣΠΑ

Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων , θα είναι διαθέσιμη ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (http://www.eetaa.gr, http://paidikoi.eetaa.gr ) από τις 12.7.2016 έως 29.7.2016.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 29.7.2016 και ώρα 24:00 βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, που δίνεται αυτόματα.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από 12.7.2016 έως 29.7.2016 και μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1 Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) σε ισχύ ή μετάφραση του αν δεν είναι με λατινική γραφή.

· Για αλλοδαπές τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε. απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής , απαιτείται η τελευταία άδεια διαμονής καθώς και αίτηση ανανέωσης της συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί σχετική αίτηση.

2 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία της Πρόσκλησης.

· Σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής της δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης , τότε θα πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο επίσημο έγγραφο , το οποίο να πιστοποιεί την οικογενειακή κατάσταση , συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση εάν δεν είναι στην ελληνική γλώσσα.

3 Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου ( Εκκαθαριστικό Σημείωμα) ( για το φορολογικό έτος 2015 (δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2015 έως 31/12/2015) .

Προσοχή : εκκαθαριστικό σημείωμα οποιοδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενες , που έχουν οικογενειακό εισόδημα , το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω.

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€

1. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται:

· Βεβαίωση εργοδότη , η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα ( δηλ. ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), καθώς και το είδος απασχόλησης ( πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου),στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει.

· Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή πρόσφατο αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4 ή αντίγραφο ισχύουσας σύμβασης, όπου θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η διάρκεια και το είδος της σύμβασης.

2. Εάν η ενδιαφερόμενη εργάζεται με εργόσημο ( περιστασιακή απασχόληση) απαιτείται :

-Βεβαίωση εργοδότη , η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα ( δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης ) και το είδος απασχόλησης και

-Εργόσημο ( αντίγραφο εργοσήμου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα του τελευταίου 12μήνου, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον δύο(2) μηνών) Η

-Σε περίπτωση αυτασφάλισης , 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών.

3. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτείται

· Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί εισφορές, ΚΑΙ

· Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα ή περί μη διακοπής άσκησης του επιτηδεύματος.

4.( Σε περιπτώσεις συμμετοχής σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ απαιτούνται:

· Το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του.

· Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ.

· Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα ή περί μη διακοπής άσκησης του επιτηδεύματος

· Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα ότι είναι ασφαλισμένη/ος.

· Ειδικότερα σε περίπτωση εταίρου Ι.Κ.Ε.,Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του Διαχειριστή της εταιρείας ΙΚΕ ότι η/ο ενδιαφερόμενη/ος απασχολείται στην επιχείρηση.

5. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται,

· Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ή βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α. ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

5.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτείται:

· Δελτίου Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ,

· Βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

Σε περίπτωση που η αιτούσα έχει σύζυγό ή σύντροφο (σύμφωνο συμβίωσης ) άνεργο ,απαιτείτε Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ.

5.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Εάν η ενδιαφερομένη μητέρα ( καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑΜΕΑ ή και ένα από τα τέκνα της ή/ και ο σύζυγος,

· Με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

· Με ποσοστό αναπηρίας 67 % και άνω για το συζυγό της, απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την εκτύπωση της « Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης», όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ,θα υποβάλλονται , ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ( courier), σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ένδειξη << ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ >> ΕΤΟΥΣ 2016-2017,στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ.

Συνοδευτικά έγγραφα: 

 

| |

Μοιραστείτε το…