Περίληψη διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου

Περίληψη διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» από το Ν.Π.Δ.Δ. ΅Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΔΗΦΑ

Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική, για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» από το Ν.Π.Δ.Δ. ΅Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών , η οποία θα διεξαχθεί με την αναγραφή των προσφορών των μειοδοτών εις τα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του μειοδότη, κατόπιν τοιχοκόλλησης της διακήρυξης 10 ημέρες πριν την διενέργεια της δημοπρασίας σε εμφανές σημείο στο δημαρχιακό μέγαρο και στην έδρα του νομικού προσώπου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των N.3463/2006 & Ν. 3852/2010 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ.270/1981 (ΦΕΚ Α’77/30-03-1981) «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων & Κοινοτήτων» και τον Ν.4257/2014

Καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στις 22 Αυγούστου ημέρα Δευτέρα από 8.30:00 -9:00 π.μ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, με φανερές μειοδοτικές προσφορές και με ανώτερο όριο προσφοράς το ποσό που καθορίζεται στα 300,00€ το μήνα.

Η Δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διενεργηθεί σε μία φάση, ενώπιον της Επιτροπής που προβλέπει το αρ. 1 του Π.Δ. 270/1981 και με την παρουσία εγγυητών.

Το προς μίσθωση προσφερόμενο οίκημα θα πρέπει :

Να βρίσκεται εντός του περιγράμματος της πόλης και να μην απέχει πάνω από 100μ από κεντρική οδό.

Να έχει εμβαδόν κυρίως χώρου 100έως 400 τετρ. μέτρα σε Ισόγειο

Να είναι εύκολα προσβάσιμο και να μην επηρεάζεται από τις βροχοπτώσεις.

Να διαθέτει αυτόνομο και επαρκή χώρο στάθμευσης τριών έως τεσσάρων επιβατηγών αυτ/των και ενός φορτηγού βαρέως τύπου.

Να διαθέτει WC .

Να εξυπηρετείται από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς με τις περισσότερες υπάρχουσες συγκοινωνιακές γραμμές (εσωτερ. & εξωτερ.)της πόλης.

Να είναι εφοδιασμένο με σύστημα κλιματισμού.

Να διαθέτει άδεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Το κτίριο πρέπει να είναι κενό και ετοιμοπαράδοτο.

Αρμόδιος Μπαλή Ειρήνη Τηλέφωνο 210 2477-900 Φαξ 210 2477-901

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Δασκαλάκης
| |

Μοιραστείτε το…