Περιληπτική Διακήρυξη: Υπηρεσίες Αρχιτέκτονα – Μηχανικού

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, κ. Γεώργιος Δασκαλάκης, προκηρύσσει διαγωνισμό σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006) και του Π.Δ. 28/1980, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τις υπηρεσίες Αρχιτέκτονα-μηχανικού, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.460,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (Αγ. Τριάδος 39 – Αχαρνές) έως και την 24/11/2015, ημέρα Τρίτη.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών & Αξιολόγησης Προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την οικονομική τους προσφορά θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής:

Aντίστοιχο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ημεδαπής, η έννοια των όρων αυτών είναι ότι το πτυχίο περί του οποίου πρόκειται, στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται με την προκήρυξη. Την περί αυτού βεβαίωση χορηγεί το αρμόδιο όργανο του ΑΕΙ ή ΤΕΙ αντίστοιχα, στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα (ΑΝΤΙΚ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 15 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΜΟΝΟΥ ΤΟΥ Π.Δ. 347/03, ΦΕΚ-315 Α’)
Άδεια άσκησης επαγγέλματος, που αποκτάται ύστερα από εξετάσεις στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
Έναρξη εργασιών στην αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών Αρχιτέκτονα-μηχανικού, που αναλυτικότερα αφορούν την αποτύπωση του κεντρικού κτιρίου , των ορυγμάτων και υπογείων εκτόξευσης στόχων, των στεγάστρων και τους χώρους ελέγχου των μηχανημάτων, τις αποθήκες υλικού, των γραφείων, των υπέργειων πύργων εκτόξευσης στόχων καθώς και των διαφόρων χρήσεων χώρων, όλων των κτισμάτων, χώρων και κατασκευών που υπάρχουν εντός των ορίων του Σκοπευτηρίου του Δήμου Αχαρνών στη θέση Άγιος Ιωάννης Ρώσος, για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης και αποπεράτωσης της σχετικής μελέτης από την ημερομηνία της ανάθεσης.

Η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης εργασιών θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις:
– της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, ΦΕΚ 114 Α΄, όπως προστέθηκε με τη παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄).
του άρθρου 28 του Ν.3669/08, ΦΕΚ-116 Β/18-6-08 κωδικοποίηση του άρθρο 83 του Ν. 2362/1995.
– της υπ’ αριθμ. 35130/739/10 απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-10), στην όποια ορίζεται ότι: «Αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη παροχή υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ».
της με αρ.288/2011 Πράξη Ελ. Συν. Τμ. 7.

Με την παρ.1 του άρθρου 201 του Ν. 4281/14, ορίζεται ότι : “1. Η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Β’ (άρθρα 14 έως και 201) αρχίζει από την 1η Μαρτίου 2015, έκτοτε ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 4281/14, ΦΕΚ-160 Α/8-8-14,με τις οποίες καταργούνται όλα τα ανωτέρω.

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Η υποβολή μελέτης και εισηγήσεων αναφορικά με την αποτύπωση του κεντρικού κτιρίου , των ορυγμάτων και υπογείων εκτόξευσης στόχων, των στεγάστρων και τους χώρους ελέγχου των μηχανημάτων, τις αποθήκες υλικού, των γραφείων, των υπέργειων πύργων εκτόξευσης στόχων καθώς και των διαφόρων χρήσεων χώρων, όλων των κτισμάτων, χώρων και κατασκευών που υπάρχουν εντός των ορίων του Σκοπευτηρίου του Δήμου Αχαρνών στη θέση Άγιος Ιωάννης Ρώσος, για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης και αποπεράτωσης της σχετικής μελέτης από την ημερομηνία της ανάθεσης και έτσι ώστε να καλύπτονται χαρακτηριστικά του επαγγέλματος αρχιτέκτονα –μηχανικού γενικά , ως ακολούθως:

Γνώσεις γύρω από την τέχνη, ώστε να δίνονται λύσεις με καλλιτεχνική ευαισθησία. Ικανότητα επικοινωνίας, οργανωτική και συντονιστική ικανότητα, μεθοδικότητα και υπευθυνότητα. Συνεχή και καθημερινή επικοινωνία με τον πελάτη αλλά και τους υπόλοιπους επαγγελματίες του έργου. Η προσαρμοστικότητα και το πνεύμα συνεργασίας είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για την πρόοδο και αποπεράτωση των εργασιών κάθε οικοδομικού έργου. Γι’ αυτό, ο αρχιτέκτονας χρειάζεται να έχει ιδιαίτερα αναπτυγμένη την ικανότητα συνδιαλλαγής (διαπραγμάτευσης) με τον πελάτη, τους συνεργάτες του, τα συνεργεία και όλους όσους
συμμετέχουν στον σχεδιασμό του έργου.

Ο αρχιτέκτονας μηχανικός για την εκπόνηση της μελέτης και τον σχεδιασμό του έργου, εργάζεται στο γραφείο του, ενώ συχνά χρειάζεται να παρευρίσκεται στο χώρο κατασκευής του έργου (οικοδομή, εργοτάξιο, εσωτερικό κτιρίων) για αρκετές ώρες, προκειμένου να επιβλέπει και να ελέγχει την πορεία των εργασιών για τις οποίες είναι υπεύθυνος.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών Αρχιτέκτονα-μηχανικού, η αμοιβή καθορίζεται στις 2.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 23%) και βαρύνει τον ΚΑΕ 15.6117 «ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ»

Το ποσό της αμοιβής θα καταβάλλεται εξ’ ολοκλήρου και εφ’ άπαξ με την αποπεράτωση του αντικειμένου της ανάθεσης, σε εξόφληση αντίστοιχης απόδειξης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου αφαιρουμένων των νόμιμων κρατήσεων.

 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Τα προσόντα του Αρχιτέκτονα – μηχανικού καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ 50/01, στο άρθρο 5.
(Περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής).

Συγκεκριμένα, από τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ , στο άρθρο 26 ορίζονται :
Σε κάθε κλάδο ΠΕ ή ΤΕ που η ονομασία του είναι ίδια με την ονομασία σχολής ή τμήματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες της οικείας σχολής ή τμήματος εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν διάταγμα ή στις οικείες οργανικές διατάξεις ή κανονισμούς.

 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του ΝΠΔΔ στα τηλ.: 210 2477 900 και 210 2406 630.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΠΔΔ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Γεώργιος Δασκαλάκης
| |

Μοιραστείτε το…