Προκήρυξη πρόσληψης με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ενός (1) ιατρού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθμ. ΣΜΕ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (αρ. πρωτ.: 5029-04/11/2016)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Τις υπ’ αριθμ. 11/2016 και 76/2016 αποφάσεις του ΔΣ του ΝΠΔΔ “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”.
5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 4476/13-04-2016 βεβαίωση του ΑΣΕΠ.
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./110/16848/21-7-2016 Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ:33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.
7. Την υπ΄αρ. πρωτ. 24495/26-7-2016 έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 78791/29702/10-10-2016 απόφαση έγκρισης σύμβασης μίσθωσης έργου της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.5 του ν. 2527/1997 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3812/2009

Ανακοινώνει 

την πρόσληψη με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (1) ενός ιατρού, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής για την κάλυψη αναγκών των ΚΑΠΗ του Ν.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/97 (ΦΕΚ 206Α).

Η διάρκεια της σύμβασης θα συναφθεί για χρονικό διάστημα (1) ενός έτους . Η αμοιβή θα ανέλθει στο ποσό των 7.920,00 €.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

• Πτυχίο ή Δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
• Άδεια ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος
• Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
• Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Γενικής Ιατρικής

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 25 έως 65 ετών
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ
1. Αίτηση
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα
3. Αντίγραφο των 2 όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας
4. Αντίγραφα τίτλου σπουδών
5. Εμπειρία σε κοινωνικές δομές (KAΠΗ)

Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς επίσης και η πρόσφατη εμπειρία σε κοινωνικές δομές (ΚΑΠΗ), που κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν την καταλληλότητα των επιλεγόμενων για το συγκεκριμένο έργο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ στην διεύθυνση: Αγ. Τριάδος 39, Αχαρνές, τηλ. επικοινωνίας 210-2406630, 210-2477900.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 06/11/2016 έως και 13/11/2016.
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών
Γιώργος Δασκαλάκης
| |

Μοιραστείτε το…