Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τους Παιδικούς Σταθμούς (Δικαιολογητικά)

Δικαιολογητικά συμμετοχής για την ένταξη στο πρόγραμμα
“Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για ωφελούμενες μητέρες”
(Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τους Παιδικούς Σταθμούς)

Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες που θα υποβάλλουν αίτηση στο ΕΣΠΑ ότι οι ημερομηνίες κατάθεσης αυστηρά περιορίζονται από Τετάρτη 5 Αυγούστου έως και Τρίτη 18 Αυγούστου.

Το διοικητικό προσωπικό της ΔΗΦΑ τις συγκεκριμένες ημέρες θα βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων προκειμένου να παράσχει κάθε βοήθεια στη σωστή συμπλήρωση των αιτήσεων.

Ο Πρόεδρος της ΔΗΦΑ
Γεώργιος Δασκαλάκης

 

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά

Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων γυναικών, θα ξεκινήσει να διατίθεται ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στις ιστοσελίδες της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr), της ΚΕΔΕ (www.kedke.kedke.gr), και του ΕΠΑΝΑΔ (www.epanad.gov.gr) και από το 1ο Παιδικό Σταθμό (Αγ. Τριάδος 39) από 5/8/2015.

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από τις 5/8/2015 έως τις 18/8/2015 ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη “ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ” ορίζεται η 18/8/2015 και ώρα 14:00 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή Εταιρίας ταχυμεταφοράς (courier).

Εκπρόθεσμες Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, δεν θα αξιολογούνται και θα επιστρέφονται.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Όλες οι ενδιαφερόμενες, μαζί με την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωσή» τους, θα υποβάλλουν ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ή ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ των παρακάτω δικαιολογητικών.

α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες, απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται η τελευταία άδεια διαμονής, καθώς και αίτηση ανανέωσής της συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση.

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τετραμήνου.

• Σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής της δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε θα πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο επίσημο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την ανωτέρω κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση, καθώς και επίσημο έγγραφο από την πρεσβεία ή Προξενείο της χώρας, όπου θα βεβαιώνονται τα ανωτέρω.


• Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται και η προσκόμιση του, καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα για το οικονομικό έτος 2015 ( φορολογικό έτος 2014, δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2014 έως 31/12/2014) και των δύο μερών.

•  Σε περίπτωση που η μητέρα είναι διαζευγμένη, απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου (από Μητρόπολη σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου ή από Δήμο σε περίπτωση πολιτικού γάμου), εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

• Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου, καθώς επίσης και η βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ., που να αποδεικνύεται η διάσταση. Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.

•  Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας (άγαμη μητέρα), απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
• Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου,

•  Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι χήρα/χήρος, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

• Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος άνδρας έχει την επιμέλεια των παιδιών του, απαιτείται και δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας.

γ) Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το οικονομικό έτος 2015 (φορολογικό έτος 2014, δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2014 έως 31/12/2014).

Προσοχή: εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενες που έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000 € για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω.

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€.

Δικαιολογητικά απασχόλησης,

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται:

• Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλ. ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει.

• Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο πίνακα προσωπικού Μ4 ή αντίγραφο ισχύουσας σύμβασης, όπου θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η διάρκεια και το είδος της σύμβασης.

Εάν η ενδιαφερόμενη εργάζεται με εργόσημο, απαιτείται:

•Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλ. ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), και το είδος απασχόλησης ΚΑΙ

• Εργόσημο(αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον πέντε(5) μηνών.

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτούνται:

•Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη, ακόμα και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές.
Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.

(ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΕ Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ απαιτούνται:

• Το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του.

•  Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ.

•  Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη.

•  Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται
Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τρέχον έτος.

Δικαιολογητικά συμμετοχής σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) Επιδότηση Νέων Θέσεων Εργασίας ( Ν,Θ,Ε.), Επιχορήγηση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών(Ν.Ε.Ε.) Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας, Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας, Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Προγράμματα εγγυημένης απασχόλησης.
Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για ένταξη στο Πρόγραμμα, όπου θα αναγράφεται και η χρονική περίοδος συμμετοχής σε αυτό.

Δικαιολογητικά Ανεργίας

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη/άνεργος, απαιτούνται:
α) αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, που να έχει όμως εκδοθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, και

β)αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η αιτούσα:
απολέσει την εργασίας της κατά την διάρκεια της πρόσκλησης ή
Είχε απολέσει την εργασία της κατά το τελευταίο δίμηνο πριν την ημερομηνία της πρόσκλησης και δεν είχε εκδώσει κάρτα ανεργίας μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης τότε θα προσκομίσει μαζί με το Δελτίο Ανεργίας και τα απαραίτητα έγραφα που αποδεικνύουν την διακοπή της εργασίας, όπως ενδεικτικά καταγγελία σύμβασης, σύμβαση ορισμένου χρόνου κ.λπ.

Δικαιολογητικά αναπηρίας

Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος,
– με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο (με την χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας).

– με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο, (με την χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας).

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΊΝΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
| |

Μοιραστείτε το…