Σύσταση και Λειτουργία Δημοτικού Κέντρου Επιχειρήσεων Κ.Α.Ε.Β. «Κέντρου Αμέσου Επικοινωνίας και Βοήθειας»

Αγγελική Ζαχαριάδη
Πρόεδρος Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών

Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών» η εισήγηση της Πρόεδρου Αγγελικής Ζαχαριάδη, σχετικά με την Έγκριση Σύστασης και Λειτουργίας Δημοτικού Κέντρου Επιχειρήσεων Κ.Α.Ε.Β. «Κέντρου Άμεσης Επικοινωνίας και Βοήθειας» στα πλαίσια υλοποίησης της καινοτόμου πιλοτικής δράσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης .

Το εν λόγω «Κέντρο», είναι μία ολοκληρωμένη και σύγχρονη ψηφιακή υπηρεσία επικοινωνίας και υπηρεσία εκτάκτου ανάγκης, που συνιστά άμεση απειλή για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλεια χρηστών-πολιτών, προκειμένου να λάβουν άμεσα οδηγίες και βοήθεια από το ΚΑΕΒ Δήμου Αχαρνών και από την υπηρεσία «Βοήθεια Στο Σπίτι», με τη υποστήριξη και εκμετάλλευση των πλέον καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών και καναλιών επικοινωνίας.

Τα άτομα/χρήστες που θα εξυπηρετούνται από το ΚΑΕΒ και το πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι» θα είναι υπερήλικες, άτομα σε περιορισμό κατ’ οίκον λόγω ασθενείας, λόγω κορωνοϊού, ευάλωτα άτομα, άτομα με ειδικές ανάγκες, κ.λ.π.

Το καινοτόμο πιλοτικό και πρωτοποριακό πρόγραμμα (Πιλοτικό Έργο) Κ.Α.Ε.Β. του Δήμου Αχαρνών θα εξυπηρετήσει ενενήντα (90) Μέλη/Χρήστες και έως δώδεκα (12) υπαλλήλους και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Προς την επίτευξη του έργου και την πραγματοποίηση μίας αποτελεσματικής, ταχείας και σύγχρονης εξυπηρέτησης και προ πάντων την βέλτιστη αντιμετώπιση των εκτάκτων περιστατικών, κρίνεται απαραίτητος ο ψηφιακός και τηλεματικός εκσυγχρονισμός της υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι».

Επιγραμματικά η δράση του πιλοτικού έργου περιλαμβάνει τρία σκέλη:

Α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ Κ.Α.Ε.Β. Β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ και Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

Β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Για την εξασφάλιση της επιτυχημένης λειτουργίας του Κ.Α.Ε.Β και την μέγιστη αξιοποίηση των λογισμικών εφαρμογών του, κρίνεται απαραίτητη η εκπαίδευση προσωπικού της υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι» ως «Διαχειριστές Συστήματος Κ.Α.Ε.Β.» και ειδικότερα με τη λογική «train-theleaders and the trainers» , ώστε να εξασφαλιστεί και η διαχρονική μεταλαμπάδευση γνώσεων σε νέο προσωπικό που θα εργάζεται στις θέσεις εργασίας του «Βοήθεια στο Σπίτι» και του Κέντρου Κ.Α.Ε.Β.)

Μέσω της προαναφερθείσας υπηρεσίας του κέντρου Κ.Α.Ε.Β., η υπηρεσία «Βοήθεια στο Σπίτι» και γενικώς η υπηρεσία του Δήμου προς τον δημότη, επιδιώκει και επιτυγχάνει:

α. Την αποτελεσματικότερη και την «βέλτιστη εξυπηρέτηση» των εκτάκτων και προγραμματισμένων ενεργειών της υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι» , μέσω της συμβολής του Κ.Α.Ε.Β., ως την πλέον σύγχρονη, ταχεία, επαγγελματική και αποτελεσματική πρακτική στη λήψη αποφάσεων και ενεργειών εκτάκτων και όχι μόνον.

β. Την βέλτιστη γεφύρωση του κενού μεταξύ εκτάκτου περιστατικού και την αυτοματοποιημένη και ταχύτερη ειδοποίηση για βοήθεια και επικοινωνία και ειδικότερα σε υπηρεσίες που αφορούν τα έκτακτα συμβάντα, όπου απαιτείται πληροφορία, η οποία είναι καθοριστική.

γ. Την βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων (αυτοκίνητο, προσωπικό, κλπ).

δ. Την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών και ενεργειών, ανταπόκριση και δράσης, με την αξιοποίηση των συγχρόνων τεχνολογιών της Τηλεματικής, της Τηλεφωνίας και του Γεωπληροφορικής (hardware, software).

ε. Την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των διακινουμένων πληροφοριών ανάμεσα στο Κ.Α.Ε.Β. και των δομών (γραφεία/τμήματα συλλογής και αναλύσεως και επεξεργασίας των δεδομένων και πληροφοριών), μέσω της ενιαίας πλατφόρμας ασφάλειας δεδομένων και πληροφοριών του λογισμικού Κ.Α.Ε.Β.

Μοιραστείτε το…