Περίληψη Προκήρυξης ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για τα Προγράμματα Άθληση για Όλους

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Φ.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2022-2023».

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, δέκα (10) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2022-2023.

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

Αριθμός

ατόμων

Διάρκεια σύμβασης

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

01 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ –

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

2 Έως

8 μήνες

 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα Καλαθοσφαίριση.
02 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

1 Έως

8 μήνες

 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής &  Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα Ποδόσφαιρο.
03 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ-

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

2 Έως

8 μήνες

 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής &  Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα Ρυθμική Γυμναστική .
04 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-

TAE KWON DO

1 Έως

8 μήνες

 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής &  Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα Tae – Kwon – Do .
05 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-

ΚΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

1 Έως

8 μήνες

 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής

Αγωγής &  Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης

σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα Κλασικός Αθλητισμός  .

06 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ –

ΟΡΧΗΣΤΙΚΗ

1 Έως

8 μήνες

 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής

Αγωγής &  Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης

σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα Ορχηστική.

07 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ –

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

(20% των θέσεων για τις

οποίες δεν προσμετρούνται τα

μόρια προϋπηρεσίας)

1 Έως

8 μήνες

 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής

Αγωγής &  Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης

σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα Πετοσφαίριση.

08 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ –

ΑΕΡΟΒΙΚΗ

(20% των θέσεων για τις

οποίες δεν προσμετρούνται τα

μόρια προϋπηρεσίας)

1 Έως

8 μήνες

 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής

Αγωγής &  Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης

σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα Αεροβική και επιθυμητή

γνώση Yoga-Pilates.

ΣΥΝΟΛΟ 10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

Προθεσμία υποβολής Αιτήσεων : Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά την τελευταία δημοσίευση της περίληψης της παρούσας στην εφημερίδα. Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων ορίζεται από την 28/12/2022 έως και την 12/01/2023 (εκτός από τις επίσημες αργίες και την 02/01/2023) και ώρα 15:00.

Η κατάθεση των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ  στην  διεύθυνση: Αγ. Τριάδος 39, Αχαρναί, Τ.Κ. 13674, τηλ. επικοινωνίας 210-2406630,

Η Πρόεδρος Του ΝΠΔΔ
Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Μοιραστείτε το…