Περιληπτική Διακήρυξη: Ιατρός Εργασίας

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, κος Γεώργιος Δασκαλάκης, προκηρύσσει διαγωνισμό σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006) και του Π.Δ. 28/1980, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τις υπηρεσίες ιατρού εργασίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (Αγ. Τριάδος 39 – Αχαρνές) έως και την 24/02/2015, ημέρα Τρίτη. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών & Αξιολόγησης Προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την οικονομική τους προσφορά θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

2) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος,

3) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Ιατρικής Εργασίας,

4) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και

5) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του ΝΠΔΔ στα τηλ.: 210 2477 900 και 210 2406 630.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΝΠΔΔ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Γεώργιος Δασκαλάκης
| |

Μοιραστείτε το…